Nandrolone Decanoate 200 or 250mg/ml Recipes:

Nandro Deca 200mg/ml 250mg/ml Cooking Recipes:

Nandro Deca 200mg/ml — 100ml cooking recipe:
Nandrolone Decanoate Powder 20g
5% BA 5ml
15% BB 15ml
65ml Grapeseed oil

Nandro Deca 250mg/ml — 100ml cooking recipe:
Nandrolone Decanoate Powder 25g
3% BA 3ml
15% BB 15ml
33.25ml EO
30 ml GSO